Hinde Hinde Hogu Song lyrics – Ayogya Movie

Hinde Hinde Hogu Song Lyrics in Kannada

ಹಿಂದೇ ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

ಮುಂಡೆ ಮೂಂಡೆ ಹೋಗು
ಹಿಂದೂ ಬಿಡ್ಡು ಮುಂಗು ಹಾಗು
ಆಡಾ ಬಿಡ್ರು ಟ್ಯಾಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ
ಐವಲೆ ನಿನ್ನಾ ಕಿನ್ನರಿ

ಎಡಿಯಾಲಿ ಐವಾಲಾ ಹವಾಲಿ
ಜಸ್ಟಿ ಆಗ್ಡೆಡ್
ನಿನ್ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡುಕಲಾರೆ
ಮನಾಸು ಹಡೆಡ್

ಓ ನಾಂಡಿಣಿ ಓ ನಂದಿನಿ
ನಿನಾನಾ ಪ್ರಣ ಕನೆ

ಡು ನಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಯಾಕ್ ಟಿಂಟ್ಯಾ
ಹಾಗ್ಲಾ

ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

ಕಾಪಿ ಸೇಪ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಕೊಡುವ್
ಮಾತನಾದೆ?
ವಾರೆಗಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲ್ಪಾ
ನಾನಾ ನೋಡ್

ಸೈನಿಮೇಜ್ ಹೋಗೋನಾ ಬೈಕು ಹಿಟ್ಟೆ
ಅಯೋ ರಾಮ ಬಾಯ್ಗಾಂಡು ಲಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟೆ

ಕನಸಲ್ಲು ಮದ್ದಿನಿ ನಿತು
ಮಿಸ್-ಇಲ್ಡಾಂಗ್ ಕೊಡಿನಿ ಟ್ರೀಟ್-ಯು
ಪ್ರೀತಿಲಿ ಬರಬಾರ್ದು? ಅನುಮಾನ-ಯು
ನಿನಾಗಗಿ ಹೈಡಿಟಿನಿ ಸೌಟು

ನಂದಿನಿ ಪ್ರಿಯ ನಂದಿನಿ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವನ-ಯು ಕೇನ್

ಥು ಯಾಕ್ ಕ್ವಾಟಲ್ ಕೊಡ್ಯ ಹೊಗ್ಲಾ

ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

ನಿನು ಯೇಕೆ ಐಟಾ ಅಡೆ ಇಟುಸು ಸೈನ್
ನಿನ್ನಾ ಹೆಸ್ರು ಎಕ್ಸೆ ಹಕಿ ಕೊಲ್ಲಲೀನ್
ಹೆಂಗಸರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಮ್ಯಾಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಟ್ಟೆ ಅಗುಟೈಟ್ ನಾಂಗ್ ಕ್ರಷ್ ಯು

ನಿಯ್ಯತಗ್ ಮದ್ನಿ ಲಾವ್ವು
ಕಾನ್ ಹಾಡ್ಡು ಮ್ಯಾಡಿನ್ ಪ್ರೂವು
ನನಗೈಕೆ ಕಾಡಿಯಾ ಹೊಸ
ನನ್ನೆನ್ ಮದಲ್ಲ ದವ್ವು

ಓ ನಾಂಡಿಣಿ ಓ ನಂದಿನಿ
ನಿ ನಾನಾ ವಿಪೂ ಕೇನ್

ಥು ಅಯೋಗ್ಯ ಹಗ್ಲಾ

ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

If you are the geek type of guys and missed watching the Ayogya movie and now you are willing to watch this movie online. The Ayogya movie is not available on any video streaming platforms. we can accept that this movie can be available on Netflix. TechPandit has a detailed article on how to download Netflix movie with their in app feature.

Click here to know where to watch :

Share this post

Post Comment